Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

ICECAPITAL REAM Oy (myöhemmin ICECAPITAL) julkaisee EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (EU) 2019/2088 mukaisesti tiedot kestävyysriskipolitiikastaan ja on liittänyt sen osaksi vastuullisen sijoittamisen politiikkaansa. ICECAPITALin vastuullisen sijoittamisen politiikka käsittelee toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa. Vastuullisen sijoittamisen politiikka huomioi muun muassa miten kestävyysriskejä ehkäistään ja miten kestävyystekijät otetaan huomioon sijoitusprosessissa. Vastuullisen sijoittamisen politiikka huomioi myös sijoituskohteiden kestävyysriskit sijoitusaikana ja miten nämä tunnistetaan sekä arvioidaan kohteen omistusaikana.

ICECAPITALin vastuullisen sijoittamisen politiikan on laatinut ICECAPITALin vastuullisen sijoittamisen työryhmä, johon kuuluu toimitusjohtaja, sijoitusjohtaja sekä ESG asiantuntija. Vastuullisen sijoittamisen politiikasta vastaa ICECAPITAL REAM Oy:n toimitusjohtaja. ICECAPITAL REAM Oy:n hallitus käsittelee ja hyväksyy vastuullisen sijoittamisen politiikan vuosittain.

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen

ICECAPITAL REAM ei huomioi EU:n tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisia pääasiallisia haitallisia vaikutuksia (Principal Adverse Impacts, PAI) yhtiötasolla, vaan tekee sen rahastokohtaisesti.

Huomioimme pääasialliset haitalliset vaikutukset kaikissa niissä rahastoissamme, jotka omistavat kokonaan hallitsemiaan asunto-osakeyhtiöitä/kiinteistöjä ja jotka voivat siten vaikuttaa siihen, millaisia mittauksia kiinteistöissä tehdään ja mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Pääasialliset haitalliset vaikutukset huomioivissa rahastoissa huomioidaan vähintään kaksi pakollista PAI-indikaattoria, sekä vähintään yksi valinnaisista PAI-indikaattoreista. Osa ICECAPITAL REAMin hallinnoimista rahastoista sijoittaa varansa yksittäisiin, normaaleiden asunto-osakeyhtiöiden osakehuoneistoihin, joita rahasto käyttää vuokra-asuntoina. Näiden osalta sekä tiedonkeruu pääasiallisista haitallisista vaikutuksista että vaikuttaminen niihin olisi vaikeaa.

Tarkemmat tiedot rahastojen huomioimista pääasiallisista haitallisista vaikutuksista löytyvät kunkin rahaston SFDR:n teknisten sääntelystandardien mukaisesta vuosiraportista.

ICECAPITAL REAM Oy:n palkitsemispolitiikka

ICECAPITAL REAM Oy:n AIFML:n mukaisessa palkitsemisjärjestelmässä palkkion määrään vaikuttaa mm. yhtiön ja sen hoitamien rahastojen kestävyysriskien huomioon ottaminen. Palkitsemisjärjestelmä seuraa yhtiön hallituksen asettamia strategisia tavoitteita sekä pitkän aikavälin tavoitteita, joihin kuuluu muun muassa yhtiön sekä rahastokohtaisten kestävyysriskien ja kestävyyskriteerien huomiointi.

Toiminnan kokonaisarvioinnissa on huomioitu vastuullisuuskäytäntöjen noudattaminen ja rahastokohtaisten kestävyyskriteerien saavuttaminen. Tämän lisäksi palkkiojärjestelmässä painotetaan yksittäisen työntekijän panosta vastuullisuuden jatkokehitykseen sekä ICECAPITALin toiminnassa, että olemassa olevissa ja uusissa tuotteissa/rahastoissa. Palkitsemisjärjestelmässä henkilön muuttuvan tulospalkkion määrä voi olla enintään kuuden kuukauden palkka, kuitenkin enintään 50.000 euroa.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sekä kestävien sijoitusten edistäminen

ICECAPITALin rahastojen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sekä kestävien sijoitusten edistämistä koskevat menetelmät ja toimenpiteet ovat kuvattu rahastokohtaisesti vastuullisuus osiossa, kestävyyteen liittyvissä tiedoissa. ICECAPITALin hallinnoimat vaihtoehtorahastot ja niiden SFDR asetuksen mukaiset luokittelut löydät kohdasta AKTIIVISET RAHASTOT.

Määräaikaisraportointi

ICECAPITAL hallinnoimista Rahastoista, jotka edistävät ympäristö- ja/tai sosiaalisia tai muita ominaisuuksia, laaditaan SFDR:n teknisten sääntelystandardien mukainen vuosiraportti. Raportit noudattava sääntelystandardien liitteessä IV olevaa raportointimallia.

Katso myös Vastuullisuus


AKTIIVISET RAHASTOT

Housing Fund VI

ICECAPITAL Housing Fund VI Ky perustettiin 2020 ja sen sijoituskapasiteetti on 480 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla. 

Rahasto on luokiteltu SFDR asetuksen (EU) 2019/2088 mukaan Artikla 8 tuotteeksi. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoituksien tekeminen.

 • ICECAPITAL Housing Fund VI Ky 
 • Perustettu 2020 
 • Sijoituskapasiteetti 480 M€ 
 • Oma pääoma 145 M€ 

Kestävyyteen liittyvät tiedot:

ICECAPITAL Housing Fund VI Ky Kestävyysriskien huomiointi

ICECAPITAL Housing Fund VI Ky RTS Liite 2

ICECAPITAL Housing Fund VI Ky Tiivistelmä

Residential Property Fund II 

Vuonna 2019 ICECAPITAL perusti toisen valmiisiin kohteisiin sijoittavan kiinteistöpääomarahastonsa. Rahasto on luokiteltu SFDR asetuksen (EU) 2019/2088 mukaan Artikla 6 tuotteeksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituskapasiteetti on 165 miljoonaa euroa. 

Rahasto on sijoittanut varansa yksittäisiin asuntoihin. 

 • ICECAPITAL Residential Property Fund II Ky 
 • Perustettu 2019 
 • Sijoituskapasiteetti 165 M€ 
 • Oma pääoma 94 M€ 

Housing Fund V 

ICECAPITAL Housing Fund V Ky perustettiin 2019 ja sen sijoituskapasiteetti on 460 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla. 

Rahasto on luokiteltu SFDR asetuksen (EU) 2019/2088 mukaan Artikla 8 tuotteeksi. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoituksien tekeminen.

 • ICECAPITAL Housing Fund V Ky 
 • Perustettu 2019 
 • Sijoituskapasiteetti 460 M€ 
 • Oma pääoma 140 M€ 

Kestävyyteen liittyvät tiedot:

ICECAPITAL Housing Fund V Ky Kestävyysriskien huomiointi

ICECAPITAL Housing Fund V Ky RTS Liite 2

ICECAPITAL Housing Fund V Ky Tiivistelmä

Residential Property Fund I

Vuonna 2014 ICECAPITAL perusti ensimmäisen kiinteistöpääomarahastonsa, joka osti 14 sijoituskohteen valmiin salkun. Rahaston sijoituskapasiteetti on 115 miljoonaa euroa. Rahasto on sijoittanut varansa alle 10 vuoden ikäisiin tai peruskorjattuihin vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Turun seudulla.

Rahasto on luokiteltu SFDR asetuksen (EU) 2019/2088 mukaan Artikla 8 tuotteeksi. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoituksien tekeminen.

 • ICECAPITAL Residential Property Fund I Ky
 • Perustettu 2014
 • Sijoituskapasiteetti 115 M€
 • Oma pääoma 38 M€
 • Asuntoja 633

Kestävyyteen liittyvät tiedot:

ICECAPITAL Residential Property Fund I Ky Kestävyysriskien huomiointi

ICECAPITAL Residential Property Fund I Ky RTS Liite 2

ICECAPITAL Residential Property Fund I Ky Tiivistelmä

RAHASTOT, JOISTA ON IRTAUDUTTU

Housing Fund IV

ICECAPITAL Housing Fund IV Ky perustettiin 2015 ja sen sijoituskapasiteetti on 400 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla.

 • ICECAPITAL Housing Fund IV Ky
 • Perustettu 2015
 • Sijoituskapasiteetti 400 M€
 • Oma pääoma 120 M€
 • Asuntoja 1 854
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2021

Asunto 2015

ICECAPITAL Asunto 2015 Ky perustettiin 2015 ja sen sijoituskapasiteetti on 100 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa tai radanvarsitaajamien alueelle 100 kilometrin säteellä Helsingistä.

 • ICECAPITAL Asunto 2015 Ky
 • Perustettu 2015
 • Sijoituskapasiteetti 100 M€
 • Oma pääoma: 30 M€
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteestaan 2019

Asunto 2012

ICECAPITAL Asunto 2012 Ky perustettiin 2012 ja sen sijoituskapasiteetti on 100 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa tai radanvarsitaajamien alueelle 100 kilometrin säteellä Helsingistä.

 • ICECAPITAL Asunto 2012 Ky
 • Perustettu 2012
 • Sijoituskapasiteetti 100 M€
 • Oma pääoma 32 M€
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2017-2019

Housing Fund III

ICECAPITAL Housing Fund III Ky perustettiin 2012 ja sen sijoituskapasiteetti on 400 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla tai muissa kasvukeskuksissa.

 • ICECAPITAL Housing Fund III Ky
 • Perustettu 2012
 • Sijoituskapasiteetti 400 M€
 • Oma pääoma 120 M€
 • Asuntoja 1 740
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2018

Housing Fund II

ICECAPITAL Housing Fund II Ky perustettiin vuonna 2009 ja sen sijoituskapasiteetti on 400 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa tai radanvarsitaajamien alueelle 100 kilometrin säteellä Helsingistä.

 • ICECAPITAL Housing Fund II Ky
 • Perustettu 2009
 • Sijoituskapasiteetti 400 M€
 • Oma pääoma 120 M€
 • Asuntoja 2 283
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2016

Saint Petersburg Residential Fund I

Elokuussa 2007 ICECAPITALin kiinteistöpääomarahastojen liiketoiminta kansainvälistyi ICECAPITAL Saint Petersburg Residential Fund I Ky:n perustamisen myötä.

Rahasto on sijoittanut varansa asuinkiinteistöön Pietarissa.

 • ICECAPITAL Saint Petersburg Residential Fund I Ky
 • Perustettu 2007
 • Sijoituskapasiteetti 45 M€
 • Oma pääoma 45 M€
 • Asuntoja 276
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2013-2017

Housing Fund I

Vuonna 2006 ICECAPITAL perusti yhdessä neljän kotimaisen institutionaalisen sijoittajan kanssa Suomen ensimmäisen asuinkiinteistöihin sijoittavan kiinteistöpääomarahaston. Rahaston sijoituskapasiteetti on 200 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa alle 10 vuoden ikäisiin tai peruskorjattuihin vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Turun ja Kuopion seudulla.

 • ICECAPITAL Housing Fund I Ky
 • Perustettu 2006
 • Sijoituskapasiteetti 200 M€
 • Oma pääoma 60 M€
 • Asuntoja 1 012
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2013-2015