Yhtiökokous

Ylin päästövalta kussakin konserniyhtiössä on yhtiökokouksella. Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa ja aina tarvittaessa päättääkseen osakeyhtiölain, toimialakohtaisten erityislakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti sille kuuluvista asioista.

Hallitus

Kussakin konserniyhtiössä hallitus vastaa sille osakeyhtiölain ja toimialakohtaisten erityislakien mukaan kuuluvista tehtävistä.

Emoyhtiön hallitus vastaa koko konsernin hallinnon luotettavasta järjestämisestä. Se vahvistaa toiminnan ja riskienhallinnan järjestämistä koskevat yleiset periaatteet sekä säännöllisesti varmistuu periaatteiden noudattamisesta sekä siitä, että periaatteet ohjaavat toimintaa halutulla tavalla. Emoyhtiön hallitus hyväksyy konsernissa sovellettavat sisäiset ohjeet ja määräykset, valvoo konsernin toimintaa ja johtamista sekä tekee päätöksiä merkittävistä konsernin strategiaa, investointeja, organisaatiota, rahoitusta, riskienhallintaa ja vakavaraisuutta koskevista asioista. Toimiluvallisen ICECAPITAL REAM Oy:n hallitus hyväksyy omalta osaltaan sisäiset ohjeet ja määräykset.

Emoyhtiön hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuutta edistetään etsimällä hallituksen jäseniksi osakassopimuksessa sovittujen partnereiden lisäksi monipuolista, laaja-alaista kokemusta edustavia henkilöitä, joiden osaaminen täydentää yhtiön palveluksessa olevien kompetenssia. Hallituksen jäsenten vaihtuessa valinnassa otetaan huomioon myös sukupuolten tasapuolinen edustus parhaan mahdollisen hallituskokoonpanon löytämiseksi.

Hallitus suorittaa kokoonpanoaan, työskentelyään ja jäsentensä työskentelyä koskevan arvioinnin vuosittain.

Konsernilla on vastuuvakuutus hallituksen ja kaikkien konsernissa päätöksentekovaltaa käyttävien tahojen osalta.

Palkitseminen

ICECAPITAL Pankkiiriliikkeen hallitus päättää johdon ja työntekijöiden palkitsemisjärjestelmästä ja hyväksyy myös ICECAPITAL REAM Oy:n AIFML:n mukaisen palkitsemisjärjestelmän, jossa muuttuva palkkio voi olla enintään 50 000 euroa. Hallitus on hyväksynyt Pankkiiriliikkeen palkitsemisjärjestelmäohjeen. Ohjeen mukainen palkitseminen perustuu sekä liiketoiminnan tulokseen että henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Palkkiota maksettaessa otetaan huomioon mahdollisesti realisoituvat riskit, yhtiön likviditeettiasema sekä mahdollinen pääomituksen tarve. Palkitsemisesta päättää emoyhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Palkitsemisjärjestelmissä palkkion määrään vaikuttaa myös kestävyysriskien huomioon ottaminen. Palkitseminen ei ole erikseen sidottu tiettyjen ESG-kriteerien täyttymiseen.

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU 2019/2033) mukaan ICECAPITAL Pankkiiriliike kuuluu ryhmään pienet ja ilman sidossuhteita olevat sijoituspalveluyritykset, joihin ei sovelleta muuttuvan palkkion muuna kuin rahana maksamisvaadetta eikä palkkion lykkäämistä koskevaa sääntelyä.

Ennen Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen voimaantuloa Pankkiiriliike noudatti muuttuvia palkkioita koskevia sääntöjä ja viranomaismääräyksiä. Yli 50 000 euron muuttuvien palkkioiden maksamisessa noudatettiin lykkäysaikaa ja instrumenttina maksamista koskevia sääntöjä, joiden mukaan yhtiöllä oli tietyin perustein ja odotusaikaa koskevin säännöin oikeus ja velvollisuus peruuttaa ansaittu muuttuva palkkio joko kokonaan tai osittain. Mikäli muuttuvan palkkion osuus oli yli 50 000 euroa vuositasolla, lykättiin 40 prosenttia muuttuvasta palkkiosta maksettavaksi kolmen seuraavan vuoden aikana. Jos muuttuvan palkkion osuus ylitti vuoden palkan, muuttuvasta palkkiosta lykättiin 60 prosenttia maksettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle on vuonna 2022 maksettu  palkkaa ja palkkioita yhteensä 605 794 euroa (6 henkilöä), josta muuttuvien palkkioiden osuus oli 228 402 euroa (3 henkilöä). Muulle henkilöstölle (henkilöt, joiden ammattimaisella toiminnalla on olennainen vaikutus riskiasemaan) on vuonna 2022 maksettu palkkaa ja palkkioita yhteensä 1 666 738 euroa (17 henkilöä), josta muuttuvien palkkioiden osuus oli 409 000 euroa (15 henkilöä).

Aikaisempien palkitsemissääntöjen ja -määräysten mukaisia maksamatta olevia lykättyjä palkkioita, joihin ei ole vielä syntynyt omistusoikeutta, oli tilikauden 2022 päättyessä 277 468 euroa.

ICECAPITAL –konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä.

Tilintarkastus

Konserniyhtiöiden tilintarkastajan on oltava KHT tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan valinnasta päättää yhtiökokous. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Vuosittain laadittavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle havainnoistaan.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Toimitusjohtaja

Kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta liiketoiminnasta. Toimitusjohtajan vastuulla on hallituksen päätösten toimeenpano ja operatiivisen liiketoiminnan organisointi konserniyhtiön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimitusjohtajan vastuisiin kuuluvat esitysten valmistelu hallitukselle, riskienhallinnan toteutus hallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti, sisäisen valvonnan ja compliance-toiminnon käytännön järjestäminen, operatiivisen liiketoiminnan johtaminen ja hallinon järjestäminen, vakavaraisuuden seuranta, yhtiön toiminnan ja avainhenkilöiden valvonta sekä sisäisten ohjeiden valmistelu ja niiden riittävyyden ja toimivuuden valvonta. Konsernilla on vastuuvakuutus toimitusjohtajan osalta.

Partnerikokous

Partnerikokous toimii konsernin toimitusjohtajan apuna konsernin strategisena ja operatiivisena ohjausryhmänä ja vahvistaa konsernin partneriomistukseen perustuvaa kulttuuria konsernin johtamisessa. Partnerikokoukseen osallistuvat kaikki emoyhtiön partnerit ja se pidetään keskimäärin kolme kertaa vuodessa.

Liiketoiminta-alueet

ICECAPITAL-konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: investointipankki- ja pääomarahastoliiketoiminnat.

ICECAPITAL–konsernin emoyhtiö on investointipankkiliiketoimintaa harjoittava ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy. Ruotsalainen ICECAPITAL Securities (Sweden) AB harjoittaa Corporate Finance -neuvonantotoimintaa. Pääomarahastoliiketoiminnassa toimiluvallisena vaihtoehtorahastojen hoitajana toimii ICECAPITAL REAM Oy. ICECAPITALin suomalaisten ky-muotoisten vaihtoehtorahastojen vastuunalaisina yhtiömiehinä toimivat ICECAPITAL Real Estate Asset Management Oy, ICECAPITAL Real Estate Asset Management RPF I Oy, ICECAPITAL Real Estate Asset Management V Oy, ICECAPITAL Real Estate Asset Management RPF II Oy ja ICECAPITAL Real Estate Asset Management VI Oy.

Luxemburgilainen ICECAPITAL Nordic Secondary GP S.A. on toiminut ICECAPITAL Nordic Secondary Fund S.C.A., SICAR -rahaston general partnerina ja rekisteröityneenä vaihtoehtorahastojen hoitajana. Rahaston toimikausi on päättynyt 23.12.2022 ja rahaston ylimääräinen yhtiökokous on päätetty kutsua koolle päättämään rahaston likvidaatioon asettamisesta.

Sisäpiiri

ICECAPITAL–konsernissa ylläpidetään lain ja Finanssivalvonnan edellyttämiä sisäpiirirekistereitä. Julkista sisäpiirirekisteriä ylläpidetään kaikista lain mukaan ilmoitusvelvollisista Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä Sire-järjestelmässä. Hankekohtainen rekisteri perustetaan toimeksiannoista, joihin liittyy noteeratun yhtiön arvopaperin arvoon vaikuttavaa tietoa.