Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa uhkatekijät, jotka voivat vaikuttaa konsernin strategian toteutumiseen tai vaarantaa vakavaraisuus- tai kannattavuustavoitteita. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien rahallisten tappioiden ja maineriskin toteutumisen todennäköisyyttä. Emoyhtiön hallitus on vahvistanut yhtiön riskienhallintapolitiikan ja valvoo riskienhallintaa.

Konsernin organisaatio on matala ja jokaisella työntekijällä on esimiehenään yhtiön osakas. Riskienhallinta on tätä kautta jokaisen työntekijän vastuulla ja jokaisen työntekijän tulee osaltaan mieltää tehtäviinsä liittyvät riskit ja pyrkiä minimoimaan niitä.

Konsernin lakiasiainjohtaja yhdessä muiden compliance-vastuullisten kanssa kehittää ja valvoo sitä, että konserni toimii lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Konsernissa on riskienhallintatoiminto, joka valmistelee ja raportoi emoyhtiön hallitukselle riskienhallintaan liittyviä asioita. Emoyhtiön hallitus linjaa sisäisissä ohjeissa riskienhallintaa konsernin riskienhallintatoiminnon esityksestä. Ohjeiden noudattamista valvotaan säännönmukaisesti tehtävillä tarkastuksilla.

Konsernin liiketoimintaan ei sisälly harkittua markkina-, luotto- tai vastapuoliriskinottoa, vaan sen liiketoiminta-alueet (investointipankkiliiketoiminta ja pääomarahastotoiminta) ovat palkkiopohjaisia. Myös konsernin omien varojen sijoituksissa riskinottotaso on alhainen.

Seuraavassa on eritelty tärkeimpiä riskejä ICECAPITAL-konsernin kannalta.

Luottoriski

Luottoriskin toteutuessa sopimusvastapuoli ei suorita taloudellisia sopimusvelvoitteitaan. Konsernin sopimusvastapuolia ovat yhtiön palveluita ostavat asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Koska konsernin asiakkaat ovat vakiintuneita ja vakavaraisia, on luottoriskin vaikutus omiin varoihin vähäinen.

Markkinariskit

Markkinariskeillä tarkoitetaan vaihteluita osake-, korko-, kiinteistö- ja valuuttamarkkinoilla ja niiden vaikutusta konsernin tulokseen. Vaikutukset ICECAPITAL-konserniin ovat melko pienet yhtiön harjoittaman sijoituspolitiikan ansiosta. Yhtiön varoja on sijoitettu maltillisesti ja pitkään sijoitusaikaan varautuen.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että yrityksen kassavarat eivät jossakin tilanteessa ole riittäviä eikä lisärahoitusta ole saatavilla. ICECAPITAL-konserni on erittäin vakavarainen. Käytännössä suurin osa konsernin omista varoista pidetään pankkitalletuksissa ja lyhyen koron rahastoissa. Lisäksi konsernin rahavirrat ulospäin ovat tasaisia ja ennustettavissa olevia, joten likviditeettitarpeeseen on mahdollista varautua hyvin. Näin ollen likviditeettiriski ei ole merkittävä riski konsernille.

Operatiiviset riskit ja maineriski

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka toteutuessaan aiheuttavat vahinkoa puutteellisten tai virheellisten rutiinien, prosessien, käyttäytymisen tai odottamattomien ulkoisten tapahtumien vuoksi. Operatiivisiin riskeihin luetaan myös oikeudelliset riskit, kuten tehtyjen sopimusten pätemättömyys ja puutteellisesta dokumentaatiosta tai lain tai viranomaismääräysten rikkomisesta aiheutuva vahinko. Konsernin operatiivisista riskeistä aiheutuneet kulut ovat tähän asti olleet alhaisia.

Operatiivisia riskejä seurataan jatkuvasti ja toteutuneet riskit raportoidaan. Liiketoimintayksiköt vastaavat oman alueensa operatiivisten riskien hallinnasta.  Yksiköiden tekemien operatiivisten riskien itsearvioinnin tuloksia käytetään pohjana pyrittäessä ennaltaehkäisemään operatiivisia riskejä. Havaittuja riskejä pyritään pienentämään kehittämällä sisäistä ohjeistusta ja prosesseja, kouluttamalla henkilöstöä ja tarkastamalla toimintoja. Lisäksi ICECAPITAL–konsernilla on vakuutus erehdysten, väärinkäytösten ja rikollisen toiminnan aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Toiminnan merkittäviin häiriöihin varaudutaan jatkuvuussuunnittelulla.

Yksi merkittävimmistä operatiivisista riskeistä aiheutuvista vahingoista voisi olla konsernia koskeva maineriski. Rahoitusmarkkinoilla toimiminen vaatii asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ehdotonta luottamusta ja maineriskin toteutuminen voisi vaikuttaa vahingollisesti konsernin liiketoimintaan. Riskin välttämiseksi ICECAPITAL seuraa ja noudattaa sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää markkinatapaa ja pyrkii jatkuvasti kehittämään menettelytapojaan.

Strateginen riski ja liiketoimintariski

Strategiset riskit ja liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, sisäisestä paineesta tai markkinavoimista, jotka aiheuttavat volyymien, katteiden tai kulujen odottamattomia heilahteluja ja siten vaikuttavat tuloksen volatiliteettiin ja pitkän tähtäimen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen. Strategiset riskit ja liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta sekä puutteellisesta johtamisesta ja seurannasta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Konserni ottaa näkemystä esimerkiksi uusien tuotteiden ja palvelujen osalta, vaikka niiden tuleva kysyntä olisi epävarmaa. ICECAPITALin ydinosaamista on ennakoida sijoittajien ja yritysten tulevat tarpeet ennen muita toimijoita. Liiketoimintariskin minimoimiseksi merkittävät strategiset päätökset ja investoinnit tehdään vasta perusteellisten selvitysten ja riskiarviointien jälkeen.

Kansainväliseen toimintaan liittyvät riskit

ICECAPITAL-konsernin kansainvälisen toiminnan riskit liittyvät vuonna 2010 perustettuun ICECAPITAL Nordic Secondary Fund S.C.A., SICAR -rahastoon. Vaikka rahastoissa ulkopuoliset sijoittajat tulevaa voitto-odotusta vastaan kantavatkin riskin tappioista, olisi merkittävien tappioiden syntyminen yhtiön maineelle haitallista.

Ruotsissa Corporate Finance -neuvonantotoimintaa harjoittavaan ICECAPITAL Securities (Sweden) AB:hen sitoutuneet varat ovat konsernin vakavaraisuuden kannalta kohtuulliset eivätkä vaaranna toiminnan jatkuvuutta.

Vakavaraisuus

EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU 2019/2033) ja -direktiivin (EU 2019/2034) mukaisesti ICECAPITAL Pankkiiriliike kuuluu luokkaan pienet ja ilman sidossuhteita olevat sijoituspalveluyritykset ja sen omien varojen vaatimus määräytyy kiinteiden yleiskustannusten perusteella. Omia varoja on oltava vähintään yksi neljäsosa edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista.

ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:n kiinteiden yleiskustannusten perusteella määräytyvä omien varojen vaatimus 31.12.2022 oli 687 340 euroa ja omat varat olivat 2 750 358 euroa.

ICECAPITAL on laatinut vakavaraisuussäännöstön mukaisesti pääomasuunnitelman, jossa kuvataan riskiperusteista pääomatarvetta, pääomien riittävyyttä sekä vakavaraisuutta. Konsernin tavoitteena on jatkossa ylläpitää ainakin puolitoistakertaista vakavaraisuussuhdetta vaatimuksiin nähden.